รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14นายสมชาย รองเหลือ   
102สตรีพังงานางณัฐญาพร เสวตานนท์   
103ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมนายพรศักดิ์ ทวีรส   
104ทุ่งโพธิ์วิทยานางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู   
105คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์นายพาหน ร่วมใจ   
106ท้ายเหมืองวิทยานายมนตรี ยกเชื้อ   
107ทุ่งมะพร้าววิทยานายรัชพล ทองเกื้อ   
108ทับปุดวิทยานางสาวระวีวรรณ มินสิน   
109เกาะยาววิทยานายสนอง คล่องสมุทร   
111ตะกั่วป่าคีรีเขตนายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง   
112กะปงพิทยาคมนางสาวจันทนา แก้วมุกดา   
113คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมนางสาวนันทิยา พงษ์ศิริกุล   
203เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นายมนตรี พรผล   
204เมืองถลางนายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ   
205กะทู้วิทยานายสนิท รอดเซ็น   
206เชิงทะเลวิทยาคม "จุติก้องอนุสรณ์"นายวิชัย สุริพล   
207วีรสตรีอนุสรณ์    
301พิชัยรัตนาคารนางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์   
303ละอุ่นวิทยาคารนายประเสริฐ รักร่วม   
304กะเปอร์วิทยานายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตร   
305กระบุรีวิทยานายสมคิด ทับไทร   
306ปากจั่นวิทยานางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร   
307สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์นายเสนอ นิ่งราวี