กลยุทธ์/เป้าประสงค์

กลยุทธ์ (strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความปลอดภัย เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขัน
3.ผู้เรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยและโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
6.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

Share this Page