ที่อยู่การติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : saraban04320@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน 076-481-529
สารบรรณกลาง ต่อ 0
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 102
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 107
กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 107
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 103
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 108
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 104
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 106
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 111
หน้าห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ต่อ 109
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 110

แผนที่โรงเรียนมัธยม ในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

Share this Page