ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 (30 เมษายน 2567) **รอดำเนินการ**

ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 พฤศจิกายน 2566)
             1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
             2.จำนวนนักเรียน จำแนก ตามอายุ
             3.จำนวนนักเรียนพิการ
             4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
             5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
             6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
             7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
             8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
             9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
             10.จำนวนนักเรียนพักนอน
             11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
             12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
             13.จำนวนนักเรียนติด G
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2566)
             1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
             2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
             3.จำนวนนักเรียนพิการ
             4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
             5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
             6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
             7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
             8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
             9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
             10.จำนวนนักเรียนพักนอน
             11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
             12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
             13.จำนวนนักเรียนติด G

ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (30 เมษายน 2566)
             1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
             2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
             3.จำนวนนักเรียนพิการ
             4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
             5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
             6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
             7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
             8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
             9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
             10.จำนวนนักเรียนพักนอน
             11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
             12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
             13.จำนวนนักเรียนติด G
             14.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
             15.จำนวนนักเรียนจำหน่าย
             16.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
             17.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
             18.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
             19.จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
             20.จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
             21.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
             22.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
             23.จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
             24.ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 พฤศจิกายน 2565)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
              12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
              13.จำนวนนักเรียนติด G
              14.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              16.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุยายน 2565)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
              12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
              13.จำนวนนักเรียนติด G
              14.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              16.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 ( 30 เมษายน 2565)
             1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
             2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
             3.จำนวนนักเรียนพิการ
             4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
             5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
             6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
             7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
             8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
             9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
             10.จำนวนนักเรียนพักนอน
             11.ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
             12.ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
             13.จำนวนนักเรียนติด G
             14.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
             15.จำนวนนักเรียนจำหน่าย
             16.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
             17.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
             18.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
             19.จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
             20.จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
            21.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
            22.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
            23.ผลการเรียนนักเรียน
            24.จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
             25.ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (10 พฤศจิกายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.จำนวนนักเรียนติด G
              12.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              13.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25 มิถุนายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.จำนวนนักเรียนติด G
              12.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              13.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563 ( 30 เมษายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              14.จำนวนนักเรียนจำหน่าย
              15.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              16.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              17.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              18.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              19.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              20.ผลการเรียนนักเรียน
              21.จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              22.ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (10 ธันวาคม 2563)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 กรกฎาคม 2563)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปีการศึกษา 2562

Share this Page