ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
    กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทและภารกิจ ในการส่งเสริมสนับสนุน และเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนายกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชาติ จำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับเวทีโลก เพื่อสร้างคนไทย และการปฏิรูปการศึกษาไทย มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
    แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ต้องมีแนวคิด มีวิธีการที่หลากหลายในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้านักเรียนเป้นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อได้นักเรียนที่มีคุณภาพเป็นผลผลิต ได้คนไปพัฒนาสังคมไทย ให้มีความมั่นคง ซึ่งการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แล้วพัฒนานักเรียน ส่งต่อไปยังระดับอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคิด ร่วมดำเนินการพัฒนาการศึกษาตลอดแนว
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ประชุมสภาการศึกษา มีมติเห็นชอบหลักการ ให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา) โดยให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอมาตรการระยะสั้น กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้น
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ๔๑ ศูนย์
นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๑๓ (ศกม.๑๓) จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ศูนย์ตั้งที่ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
    วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สภาผู้แทนราษฎร ได้ผ่าน พรบ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) โดยให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง หน้า ๖๒-๖๖
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำดับที่ ๑๔ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองพังงา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้

Share this Page