ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วม (SMART) “องค์กรสุจริต มีจิตบริการ ปฏิบัติงานเป็นเลิศ”
S = Service Mind : การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
M = Mastery : การทำงานอย่างมืออาชีพ
A = Achievement: การมุ่งผลสัมฤทธิ์
R = Responsibility : ความรับผิดชอบ
T = Transparency : ความโปร่งใส

Share this Page