สื่อการจัดการเรียนการสอน

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
นายภูมิ ชาลีวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แผนที่และองค์ประกอบ การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม การนําภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจําวัน
นางสาวเปียทิพย์ บุญแพง โรงเรียนกะทู้วิทยา
ประกอบอาหารว่าง ล่าเตียง
นางชุติมา จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีพังงา
การบวกแบบเวทคณิต
น.ส.ธัญวรัตม์ สมศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ข้อแตกต่างของคำซ้อน-คำประสม
นายพจนันท์ พรหมสงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม
นายจิรพันธ์ เพชรศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
การเปรีบยเทียบจำนวนเต็ม
น.ส.พรนภัส จันจำปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
น.ส.บุษรา เมืองชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โครงสร้างของโลก
นายนนทวัฒน์ ถิ่นสาคู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
รำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าผ่านแอพติ๊กตอก
นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว โรงเรียนสตรีภูเก็ต


สื่อสำหรับครู


สื่อสำหรับนักเรียน


วารสารวิชาการ

Share this Page