9 จุดเน้น 9 PPR

1.นักเรียนดี มีคุณธรรม
2.พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
3.เสริมสร้างความปลอดภัย โอกาส ความเสมอภาค
4.จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
5.ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งระบบการนิเทศ
6.บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
7.เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ
8.เพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
9.พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Share this Page